Sekcje tematyczne

Przedstawiona problematyka jest bardzo złożona, dlatego proponowane są następujące zagadnienia szczegółowe, których odzwierciedleniem mogłyby zostać odpowiednie sekcje tematyczne:

Język akademicki
261np. formy wdrażania słownictwa akademickiego; rozwijanie umiejętności pisania, czytania i słuchania akademickiego; rozwijanie krytycznego myślenia; aktywny udział w wykładach i w dyskusjach; specyfika uczenia się języka akademickiego


E-learning i nowe technologie

np. zalety i wady; propozycje wykorzystania różnych metod i technik kształcenia na odległość takich jak np. platforma Moodle


Język specjalistyczny

np. formy wdrażania słownictwa specjalistycznego na lektoratach; rozwijanie umiejętności czytania i pisania tekstów specjalistycznych; rozwijanie umiejętności słuchania ze zrozumieniem; uczenie poprzez przygotowanie projektów; specyfika uczenia się języka specjalistycznego


Specjalne potrzeby studentów

np. szczególne potrzeby studentów będących osobami niepełnosprawnymi; specjalne potrzeby edukacyjne; niewystarczające  umiejętności akademickie


Praca ze studentem o wybitnych zdolnościach

np. przygotowanie programów autorskich; organizowanie pracy własnej studenta; nowe techniki dydaktyczne; wykorzystanie materiałów autentycznych


Rola lektora
391

np. mediacja; motywowanie studenta; przygotowanie materiałów autorskich; stosowanie różnych form dydaktycznych; nowe techniki dydaktyczne; wykorzystanie materiałów autentycznych


Interdyscyplinarność a nauczanie języków obcych na lektoratach

np. interdyscyplinarna komunikacja; CLIL; kształcenie kompetencji społecznych; umiejętności mediacyjne; rozwijanie technik samodzielnego uczenia się