Wytyczne dla autorów

Osoby zainteresowane publikacją swojego referatu w recenzowanej monografii tematycznej

NAUCZANIE JĘZYKÓW OBCYCH NA LEKTORATACH A SPECYFICZNE POTRZEBY STUDENTÓW: KIERUNKI ROZWOJU, NOWE WYZWANIA, REKOMENDACJE

są proszone o przesłanie go do 7 listopada 2016 roku.

  • Artykuł powinien mieć od 10-16 stron wydruku komputerowego na arkuszu formatu A4. Obowiązuje czcionka Times New Roman 12; marginesy: górny, dolny, lewy i prawy – 2,5 cm.
  • W prawym górnym rogu proszę umieścić imię, nazwisko, afiliację (uczelnia lub szkoła) oraz swój adres mailowy
  • Artykuły o oryginalnej treści i niepublikowanej wcześniej w innych monografiach lub czasopismach powinny zawierać streszczenie zarówno w polskiej jak i angielskiej wersji językowej o długości 180-250 słów.
  • Pod streszczeniami powinny znajdować słowa kluczowe (4-6 słów)
  • Tekst główny artykułu powinien zostać podzielony na wstęp, rozdziały, podsumowanie lub wnioski oraz wykaz literatury.
  • Artykuł powinien być przygotowany zgodnie z ogólnie przyjętymi w nauce zasadami dobrych praktyk.
  • Rysunki, diagramy oraz tabele powinny być umieszczone w tekście oraz w osobnym pliku. Podpisy powinny być umieszczone pod rysunkami i diagramami oraz nad tabelami.
  • Pozycje literatury powinna być sporządzona według wzoru poniżej:

Książka:

Skehan, P. 1989. Individual Differences in Second Language Learning. London: Hadder and Stoughton.

Artykuł lub rozdział w książce:

Stevick, E. 1999. Affect in learning and memory: from alchemy to chemistry. In J. Arnold, (ed.) Affect in Language Learning Cambridge: Cambridge University Press. 43-57.

Artykuł:

Epstein, S. 2015. The self-concept revisited. Or a theory of a theory. American Psychologist 28 (1), 401-416.

  • Autorzy artykułów, które zostaną wybrane do tomu i poddane recenzji otrzymają wersję elektroniczną swoich artykułów. Na korektę po otrzymaniu Autorzy mają 2 tygodnie. Autorzy otrzymają wersję elektroniczną swoich artykułów do ostatecznej akceptacji po korekcie redakcyjnej.
  • Artykuły należy przesłać pocztą elektroniczną do dr Małgorzaty Jedynak na adres konferencja.spnjo@uwr.edu.pl  wraz z plikami zawierającymi ewentualne rysunki i tabele oraz plikiem zawierającym zgodę na publikację artykułu w monografii oraz danymi osobowymi autora (dane teleadresowe i afiliacja, stopień naukowy).