Program

Program INJO 2019

WYKŁADY PLENARNE

 • dr hab. Liliana Piasecka, prof. UO,  Uniwersytet Opolski

Okna, drzwi i mosty – o komunikacji międzykulturowej w nauce języków obcych.

Okna, drzwi, mosty – o komunikacji międzykulturowej w nauce języków obcych
Język i kultura są ze sobą ściśle powiązane. Ucząc się czy też ucząc kogoś języka, nawiązujemy także do kultury czy też kultur połączonych z tym językiem. Skuteczne porozumiewanie się w języku obcym z obcokrajowcami wymaga zatem i znajomości języka i znajomości kultury. Co mamy na myśli mówiąc o znajomości kultury? Czym jest kultura? Czy można się jej nauczyć? Jeżeli tak, to jak? Wykład będzie próbą odpowiedzi na te pytania.
 •  dr hab. Zofia Chłopek, prof. PŚ, Politechnika Śląska

Nauczanie języka i kultury na zajęciach z języka niemieckiego.

 • dr Ziad Abou Saleh, Uniwersytet SWPS, Wyższa Szkoła Bankowa

Na styku kultury arabskiej i polskiej. Jak uczyć kultury w klasie językowej?

 • dr Piotr Romanowski, Uniwersytet Warszawski

Kompetencja interkulturowa w nauczaniu języków obcych dziś.


PREZENTACJE

 • dr Anna Klimas, Uniwersytet Wrocławski

Jak skutecznie motywować studentów do nauki języka obcego?

 • mgr Agata Słowik, Uniwersytet Wrocławski

Developing efficient foreign language classroom environment for older adult learners.

 • dr Małgorzata Jedynak, Uniwersytet Wrocławski

Spojrzenie na nauczanie międzykulturowe oczami nauczyciela.

 • mgr Urszula Byra-Marciniak, Uniwersytet Wrocławski

How I handle a B2plus course.

 • mgr Barbara Sawicka, Politechnika Poznańska

Ocenianie biegłości językowej w kontekście akademickim – tworzenie i walidacja testu.

Celem prezentacji jest przedstawienie procesu tworzenia testu językowego oraz podstawowych metod i procedur zapewniania jakości oceny językowej. Przykłady zostaną zaczerpnięte z egzaminu ACERT stowarzyszenia SERMO.

 • dr Jacek Karpiński, Uniwersytet Wrocławski

Wykorzystanie platformy Kahoot! w dydaktyce języków obcych.

Współczesny nauczyciel języków obcych pracujący głównie z uczniami z pokolenia Y i Z musi wyjść naprzeciw ich potrzebom. Nowinki techniczne, media cyfrowe, nowoczesne technologie, które nie stanowią dla uczniów żadnych przeszkód, powinny więc znaleźć swoje stałe miejsce w nauczaniu. W referacie zostanie przedstawiona darmowa platforma Kahoot! umożliwiająca tworzenie interaktywnych quizów, które z powodzeniem mogą zostać wykorzystane w dydaktyce języków obcych. Poza refleksją na temat własnej pracy z platformą Kahoot! na zajęciach z praktycznej znajomości języka niderlandzkiego, zaprezentowane zostaną przykłady zadań, dzięki którym można ćwiczyć nie tylko wszystkie sprawności językowe, ale także wzbogacać/utrwalać słownictwo czy pracować nad wybranymi zagadnieniami gramatycznymi.

 • dr Olena Ivashko, Akademia Górniczo-Hutnicza, Studium Języków Obcych

Developing intercultural competence of management majors while teaching ESP courses.

The difference between multicultural and intercultural competence will be analysed. Special attention will be paid to the ways of moulding and developing intercultural competence of management majors who study English for specific purposes.

 • mgr Paweł Zbytniewski, Zespół Szkół w Mogilnie

Nauczanie i uczenie się języków obcych oraz kultury (kultur) na przykładzie projektów mobilności edukacyjnych programów Unii Europejskiej dla szkolnictwa zawodowego.

Referat stanowi refleksję o nauczaniu i uczeniu się języków obcych oraz kultury (kultur) na przykładzie autorskiego projektu mobilności edukacyjnych Ekonomiści – profesjonaliści, skierowanego do uczniów Technikum Ekonomicznego w Zespole Szkół w Mogilnie, zrealizowanego na zasadach programu Erasmus+.

Wystąpienie rozpocznie krótka charakterystyka projektu, zawierająca podstawowe informacje na temat jego poszczególnych faz.

Następnie zostanie omówione tzw. przygotowanie językowo-kulturowe uczestników do wyjazdu na staże zagraniczne. Ta część referatu będzie również traktowała o zasadności wsparcia psychologiczno-pedagogicznego, zapewnionego uczącym się, z uwagi na możliwości wykorzystania potencjału tutoringu rozwojowego i naukowego w celu rozwijania u nich kompetencji interkulturowej (interkulturowych).

Ponadto prezentacja zawierać będzie spostrzeżenia, poprzedzone dokładną i systematyczną obserwacją stażystów podczas ich pobytu w Niemczech, w miejscu pracy oraz poza nim, związane z uczeniem się języków obcych (niemieckiego, angielskiego) oraz kultury (kultur), a także przemyślenia uczestników projektu na ten temat.


WARSZTATY

 • dr Małgorzata Łucarz-Baran, Uniwersytet Wrocławski

English pronunciation update and workout for language teachers. 

Kompetencje fonetyczne i prawidłowa wymowa nauczyciela nie tylko dodają mu pewności siebie, ale są absolutnie niezbędne, aby mógł nauczać wymowy swoich uczniów. Celem warsztatów będzie podniesienie wiedzy z zakresu fonetyki oraz ćwiczenie wymowy tych aspektów, które powinne być w pierwszej kolejności nauczane wśród Polaków. Ćwiczenia i materiały wybrane do pracy z Uczestnikami warsztatu będą mogły zostać wykorzystane przez nich do pracy ze studentami. 

 • mgr Małgorzata Róża Sawicka, Uniwersytet Wrocławski

Writing as a vanishing art – warsztat z pisania kreatywnego.

Sometimes the pressure to compose a passable piece of writing leads students intuitively to freewriting, but how much freedom is beneficial for EAP (English for Academic Purpose)? Research says in terms of form, layout, punctuation, spelling, vocabulary, grammar structures and logic freedom hampers composition of a decent essay. On the other hand, there is an urgent need to start using freewriting as the remedy for writer’s block. But how procrastinating and bored to death Millennials can get interested in restricting their freedom due to academic accuracy? No one knows the answer for sure, but there is something in the joy of making decisions about semantic fields of their academic essays. The technique my students inspired me to invent is searching for keywords amongst synonyms in a playful way. Their enjoyment of boosting academic writing skills was the encouragement to create the concept for this workshop.

 • mgr Anna Cegłowska-McCann, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Developing intercultural competence through teaching about British food.

Food and drink are always mentioned when talking about culture shock. How to fill the stomach and enjoy it? What is more, how not to make a social gaffe while doing it. In my workshop I would like to present some typical food from the UK as well as discuss pub culture and social habits connected with drinking. It may provide some important information to people who go to the British Isles for business or pleasure.

 • mgr Dagmara Zając, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Mind Maps for Reading Comprehension

Working with texts in a foreign language might pose a real challenge for students of any age and of any level. In my paper I would like to point out the advantages of using the mind-mapping technique for reading and understanding texts – be it of general, academic, or technical nature. Mind maps can be used for virtually any type of reading tasks: summarizing, answering multiple-choice questions, or extended conversations aimed at developing the students’ critical thinking skills. They have been proved to enhance a student’s general understanding of the text, as well as facilitate working with information-specific tasks. I am going to briefly talk about the theoretical, scientific background for using mind maps – as opposed to more common techniques from a teacher’s toolbox – as well as present a few practical, tried and tested mind mapping tasks.