Program

Program PDF

Dr Tomasz Bakalarz – adiunkt w Zakładzie Prawa Pracy, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii.

Obowiązki naukowo-dydaktyczne i odpowiedzialność nauczycieli akademickich.

Tematem wystąpienia będą w głównej mierze obowiązki nauczycieli akademickich określone w art. 111 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym, uzupełnione przez akty wewnętrzne Uniwersytetu. Szczególnej analizie zostaną poddane obowiązki naukowe i dydaktyczne, także przez pryzmat przestrzegania prawa autorskiego i praw pokrewnych.

Wystąpienie będzie dotyczyło również okresowej oceny pracowników w związku z realizacją powyższych obowiązków oraz odpowiedzialności (w szerokim tego słowa znaczeniu, nieograniczającej się jedynie do odpowiedzialności dyscyplinarnej) za nieprzestrzeganie tychże.

W związku z toczącymi się pracami nad tzw. „Konstytucją dla nauki”, wskazane zostaną także regulacje dotyczące omawianych, kwestii zawarte w projekcie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.


Dr Anna Płońska – adiunkt w Zakładzie Prawa o Wykroczeniach, Karnego Skarbowego i Gospodarczego, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii; Rzecznik Dyscyplinarny dla Studentów i Doktorantów UWr.

 Obowiązki i odpowiedzialność dyscyplinarna studentów.

Wystąpienie ma na celu przybliżenie katalogu obowiązków studenta wynikających ze ślubowania, Regulaminu studiów w Uniwersytecie Wrocławskim oraz z innych przepisów obowiązujących w Uczelni. Ponadto, celem wystąpienia jest omówienie procedury wszczynania i prowadzenia postępowania wyjaśniającego, a w jego konsekwencji postępowania dyscyplinarnego w przypadku naruszenia przez studenta przepisów obowiązujących w uczelni oraz popełnienia przez niego czynu uchybiającego godności studenta.

Powyższe kwestie zostaną omówione zarówno w kontekście aktualnie obowiązującej ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa wyższego z dnia 6 grudnia 2006 r.  w sprawie szczegółowego trybu postepowania wyjaśniającego i dyscyplinarnego wobec studentów, jak też w kontekście zmian wprowadzonych tzw. „Konstytucją dla nauki”, które mają wejść w życie z dniem 1 października 2018 r.


Dr hab. Katarzyna Gelles prof. UWr – wykładowca na kierunku dyplomacja europejska, Wydział Nauk Społecznych.

Dobre obyczaje akademickie. 

Tematem spotkania będą dobre obyczaje w pracy nauczycieli akademickich, których zadaniem powinno być nie tylko przekazywanie wiedzy i umiejętności w zakresie prowadzonych przedmiotów, ale też wykształcenie kompetencji i postaw społecznych przydatnych absolwentom także po opuszczeniu murów uczelni. Ukształtowana przez tradycję rola uniwersytetu pojmowanego jako wspólnota nauczycieli i studentów nakłada na tych pierwszych – w poczuciu misji dydaktycznej i wychowawczej – powinność tworzenia właściwych wzorców dla młodego pokolenia. Studenci zaś winni te wzorce naśladować i szanować panujące zasady, do czego zobowiązują się ślubując „zdobywać wiedzę i umiejętności, postępować zgodnie z prawem, tradycją i dobrymi obyczajami akademickimi, dbać o dobre imię Uniwersytetu Wrocławskiego i godność studenta.”*

Choć może się wydawać, że dobre obyczaje to kwestia wyłącznie kultury, jednak odgrywają one istotną rolę w funkcjonowaniu uczelni. Zmiany zachodzące współcześnie w życiu społecznym, gospodarczym i kulturalnym nie pozostają bez wpływu na społeczność akademicką. Relacje między studentami a nauczycielami akademickimi stają się coraz bardziej partnerskie, ważne jest jednak, by nie zatracić przy tym podstawowych wartości obyczajowych i etycznych składających się na autorytet szkoły wyższej.

_______                                                                                                                                                                   * Uchwała nr 26/2015 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie Regulaminu studiów w Uniwersytecie Wrocławskim.