Program

program INJO 2019 – PDF

Program INJO 2019

WYKŁADY PLENARNE

 • dr hab. Liliana Piasecka, prof. UO,  Uniwersytet Opolski

Okna, drzwi i mosty – o komunikacji międzykulturowej w nauce języków obcych.

Okna, drzwi, mosty – o komunikacji międzykulturowej w nauce języków obcych
Język i kultura są ze sobą ściśle powiązane. Ucząc się czy też ucząc kogoś języka, nawiązujemy także do kultury czy też kultur połączonych z tym językiem. Skuteczne porozumiewanie się w języku obcym z obcokrajowcami wymaga zatem i znajomości języka i znajomości kultury. Co mamy na myśli mówiąc o znajomości kultury? Czym jest kultura? Czy można się jej nauczyć? Jeżeli tak, to jak? Wykład będzie próbą odpowiedzi na te pytania.

 

 • dr Ziad Abou Saleh, Uniwersytet SWPS, Wyższa Szkoła Bankowa

Na styku kultury arabskiej i polskiej. Jak uczyć kultury w klasie językowej?

Podczas wykladu plenarnego porównane zostaną poglądy Arabów mówiących po polsku wobec Polski i Polakow, jak i efektywność ich asymilacji kulturowej w Polsce z poglądami Arabów, którzy nie doświadczyli nauki języka polskiego w klasie językowej. Dodatkowo zostanie omówiony wpływ różnych czynnikow na postrzeganie przez Arabow Polski i Polaków, w tym cech polskich kobiet i mężczyzn.

 • dr hab. Anna Mystkowska-Wiertelak, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

Willingness to communicate – changing research paradigms

The way in which many individual differences, with willingness to communicate (WtC) among them, are understood and researched has changed over the last few decades. Initially perceived as a trait, stable across persons and settings, WtC acquired a complex contextual dimension in the 1990s, to emerge at the beginning of the 21st century as dynamic phenomenon, whose ups and downs occur in response to shifts in a whole gamut of interrelated variables. From the teacher’s perspective, knowing how to increase students’ WtC could help design engaging classes helping to capitalize on language acquisition processes involved in communication in the target language (e.g., Long, 1990; Swain, 1988). The presentation describes theoretical underpinnings of WtC and offers a brief overview of studies to exemplify the evolution of the construct and research tools used to explore it. It ends with a few insights from classroom-based studies that reveal numerous factors responsible for WtC ebbs and flows, some of which might remain within teachers’ control. Hence some tentative teaching recommendations will also be presented.

 •  dr hab. Zofia Chłopek, prof. PŚ, Politechnika Śląska

Nauczanie języka niemieckiego i kultury obszaru niemieckojęzycznego w grupach osób dorosłych

Polscy uczniowie i studenci uczą się często dwóch lub nawet kilku języków obcych. Język niemiecki bywa tym drugim (lub nawet kolejnym), nabywanym zazwyczaj po języku angielskim. Ma to niewątpliwie wpływ na proces uczenia się, do którego z kolei należy dostosować proces nauczania.

Nieodłącznym elementem zajęć językowych powinno być, obok nauczania kompetencji językowych, rozwijanie kompetencji interkulturowej uczących się. Kultura obszaru niemieckojęzycznego (zresztą niejednolita) jest przeważnie bliższa osobie z Polski niż kultura obszaru anglojęzycznego. Mimo to rozwijanie kompetencji interkulturowej stanowi nierzadko poważne wyzwanie dla nauczyciela.

W niniejszym referacie zaprezentuję kilka refleksji i wskazówek dotyczących nauczania niemieckiego jako języka trzeciego oraz kultury krajów niemieckojęzycznych na zajęciach z osobami dorosłymi.

 

 


PREZENTACJE

 • dr Anna Klimas, Uniwersytet Wrocławski

Jak skutecznie motywować studentów do nauki języka obcego? Czy nowe technologie mogą pomóc?

Prezentacja poświęcona jest trudnej sztuce motywowania studentów do nauki języka obcego. Punktem wyjścia do omówienia różnych technik motywacyjnych jest pojęcie nagrody – rozumianej jako satysfakcja i przyjemność płynące z wykonanego zadania. Celem prezentacji jest pokazanie jak efektywnie motywować studentów poprzez dostarczanie im pozytywnych doznań i bodźców związanych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii.

 • mgr Agata Słowik, Uniwersytet Wrocławski

Developing efficient foreign language classroom environment for older adult learners

Ageing is a phenomenon observed worldwide. An increasing number of students 50+ are interested in lifelong learning and developing their linguistic competences. However, despite the growing interest of learning languages in later life, there are no publications, except for a few self-study books, directed specifically at this age group. There is also no place in the curriculum, within the scope of teacher training courses, which would prepare pre-service teachers to provide lessons to older adults. Moreover, teachers in training are not given any help in adapting the existing materials so that they meet older adults’ needs and expectations of a language course. The following paper has thus two aims. Firstly, I wish to present older adults’ and teachers’ observations regarding problems encountered in the language classroom related to the lack of teaching materials, mixed age and ability groups or being discriminated against by fellow students and teachers. Secondly, I would like to propose some practical solutions to improve the efficiency of both students and teachers in the classroom environment.

 • dr Małgorzata Jedynak, Uniwersytet Wrocławski

Kształcenie językowe w polskich szkołach – krytyczne spojrzenie z perspektywy neurodydaktycznej  

W ciągu ostatnich lat edukacja w Polsce przeszla wiele zmian, które wpłynęły również na kształcenie językowe na różnych poziomach nauczania. Zbyt duża koncentracja na wynikach edukacji kosztem jakości procesu dydaktycznego, wszechobecna testomania, przytłaczająca ilość zadań domowych i korepetycje, powrót do archaicznych metod nauczania skupiających się na gramatyce języka obcego kosztem rozwijania kompetencji komunikacyjno-interkulturowej – to tylko niektóre grzechy ‘zreformowanej’ edukacji językowej.
Niniejsza prezentacja ma na celu zachęcić słuchaczy do refleksji nad kierunkiem zmian edukacyjnych w Polsce przez pryzmat wiedzy neuronaukowej oraz w oparciu o wyniki badań  prowadzonych przez Instytut Badań Edukacyjnych.
 • mgr Urszula Byra-Marciniak, Uniwersytet Wrocławski

Jak przygotować studentów do wystąpień na zajęciach z języka obcego na poziomie B2plus.

Kurs na poziomie B2plus wymaga wyjątkowego zaangażowania i pracy własnej studentów, w szczególności w postaci przygotowywanych przez nich prezentacji, artykułów lub innych wystąpień. W czasie prezentacji mowa będzie o tym, jak przygotować uczestników kursów do wystąpień na zajęciach, aby były one z korzyścią dla studentów przygotowujących oraz słuchających, jak zaangażować i zaktywizować całą grupę w czasie wystąpień studentów. Przedstawione zostaną wytyczne, którymi powinni kierować się studenci, wymagania jakie muszą spełnić oraz kryteria oceniania.

 • mgr Barbara Sawicka, Politechnika Poznańska

Ocenianie biegłości językowej w kontekście akademickim – tworzenie i walidacja testu.

Celem prezentacji jest przedstawienie procesu tworzenia testu językowego oraz podstawowych metod i procedur zapewniania jakości oceny językowej. Przykłady zostaną zaczerpnięte z egzaminu ACERT stowarzyszenia SERMO.

 • dr Jacek Karpiński, Uniwersytet Wrocławski

Wykorzystanie platformy Kahoot! w dydaktyce języków obcych.

Współczesny nauczyciel języków obcych pracujący głównie z uczniami z pokolenia Y i Z musi wyjść naprzeciw ich potrzebom. Nowinki techniczne, media cyfrowe, nowoczesne technologie, które nie stanowią dla uczniów żadnych przeszkód, powinny więc znaleźć swoje stałe miejsce w nauczaniu. W referacie zostanie przedstawiona darmowa platforma Kahoot! umożliwiająca tworzenie interaktywnych quizów, które z powodzeniem mogą zostać wykorzystane w dydaktyce języków obcych. Poza refleksją na temat własnej pracy z platformą Kahoot! na zajęciach z praktycznej znajomości języka niderlandzkiego, zaprezentowane zostaną przykłady zadań, dzięki którym można ćwiczyć nie tylko wszystkie sprawności językowe, ale także wzbogacać/utrwalać słownictwo czy pracować nad wybranymi zagadnieniami gramatycznymi.

 • dr Olena Ivashko, Akademia Górniczo-Hutnicza, Studium Języków Obcych

Developing intercultural competence of management majors while teaching ESP courses.

The difference between multicultural and intercultural competence will be analysed. Special attention will be paid to the ways of moulding and developing intercultural competence of management majors who study English for specific purposes.

 • mgr Paweł Zbytniewski, Zespół Szkół w Mogilnie

Nauczanie i uczenie się języków obcych oraz kultury (kultur) na przykładzie projektów mobilności edukacyjnych programów Unii Europejskiej dla szkolnictwa zawodowego.

Referat stanowi refleksję o nauczaniu i uczeniu się języków obcych oraz kultury (kultur) na przykładzie autorskiego projektu mobilności edukacyjnych Ekonomiści – profesjonaliści, skierowanego do uczniów Technikum Ekonomicznego w Zespole Szkół w Mogilnie, zrealizowanego na zasadach programu Erasmus+.

Wystąpienie rozpocznie krótka charakterystyka projektu, zawierająca podstawowe informacje na temat jego poszczególnych faz.

Następnie zostanie omówione tzw. przygotowanie językowo-kulturowe uczestników do wyjazdu na staże zagraniczne. Ta część referatu będzie również traktowała o zasadności wsparcia psychologiczno-pedagogicznego, zapewnionego uczącym się, z uwagi na możliwości wykorzystania potencjału tutoringu rozwojowego i naukowego w celu rozwijania u nich kompetencji interkulturowej (interkulturowych).

Ponadto prezentacja zawierać będzie spostrzeżenia, poprzedzone dokładną i systematyczną obserwacją stażystów podczas ich pobytu w Niemczech, w miejscu pracy oraz poza nim, związane z uczeniem się języków obcych (niemieckiego, angielskiego) oraz kultury (kultur), a także przemyślenia uczestników projektu na ten temat.

 • mgr Krystyna Breszka-Jędrzejewska, Centrum Językowe Politechniki Łódzkiej

Case Teaching jako narzędzie kształtowania interkulturowej kompetencji komunikacyjnej na zajęciach z języka obcego.

Dynamicznie zmieniająca się rzeczywistość i narastające, także i w naszym kraju, zjawisko wielokulturowości stawia przed nauczycielami języków obcych szczególne wyzwania. Kształtowanie umiejętności komunikacyjnych równolegle z budowaniem wrażliwości interkulturowej studentów, nie jest zadaniem łatwym. Liczne grupy, mała liczba godzin, zróżnicowane pod względem poziomu znajomości języka grupy lektoratowe nie ułatwiają nauczycielom zadania. Zasadniczą przeszkodą bywa też jednak niski poziom motywacji studentów. Co może ułatwić pracę nad podnoszeniem wyżej wspomnianych kompetencji uczniów a jednocześnie zwiększyć ich zaangażowanie i motywację? Jednym z rozwiązań wydaje się sięgnięcie po angażujące studentów techniki zorientowane na wykonanie zadania do których należy case teaching. Analiza przypadku stosowana z powodzeniem w wielu innych dziedzinach, znalazła też swoje miejsce w glottodydaktyce. W trakcie prezentacji omówione zostanie rola case teaching w podnoszeniu nie tylko kompetencji językowych studentów, ale także ich wrażliwości kulturowej. Przedstawione zostaną rodzaje i cechy studium przypadku oraz. podstawowe zasady jego konstruowania. Zaprezentowana też zostanie metodologia przeprowadzenia zadania z wykorzystaniem studium przypadku na zajęciach językowych.

 • mgr Weronika Szota, Uniwersytet Śląski

Dydaktyka tłumaczenia melicznego.

Przekład piosenki bądź innej formy wokalnej w której tłumacz  stara się zachować brzmienie możliwie najwierniej może być definiowany jako tłumaczenie meliczne.
Celem prezentacji jest zwrócenie uwagi na korzyści oraz możliwości jakie niesie ze sobą dydaktyka wspomnianego typu tłumaczenia.
W pierwszej części zakomunikowana zostanie konieczność podejścia interdyscyplinarnego łączącego przekład z elementami teorii muzyki a także przedstawione zostanie przykładowe rozwiązanie dla przeprowadzenia tego typu zajęć.
W drugiej części zaprezentowane zostaną korzyści dotyczące rozwoju uzdolnień językowych, warsztatu tłumaczeniowego, wrażliwości językowej jak i ogólne korzyści ogólnorozwojowe z nich płynące.
Wybór przykładowego materiału ( piosenki pani Magdaleny Grabowskiej Wacławek) został podyktowany popularnością piosenki jako gatunku, koniecznością uwzględnienia szeregu elementów podczas wykonywania tłumaczenia oraz połączeniem popularności materiału z jego wysoką wartością twórczą.

 

 • mgr Agnieszka Kucfir, Uniwersytet Wrocławski

Narzędzia i platformy online w nauczaniu i nauce języka niderlandzkiego jako obcego

Rozwój technologii teleinformatycznych nie pozostaje bez echa w dziedzinie nauczania języków obcych. W glottodydaktyce coraz powszechniej wykorzystywane są metody i narzędzia oferowane przez środki teleinformatyczne takie jak komputery, tablety, a nawet telefony komórkowe. Najpopularniejszą grupą e-materiałów dydaktycznych są obecnie te ogólnodostępne w Internecie, z których można korzystać praktycznie w dowolnym miejscu i w dowolnym czasie. E-edukacja i środki, za pomocą których jest ona realizowana, zmieniają także charakter tradycyjnego modelu nauczania języków obcych, czyniąc go bardziej zindywidualizowanym i stawiając ucznia/studenta w jego centrum. Celem niniejszego wystąpienia jest zaprezentowanie wybranych narzędzi online, które z powodzeniem mogą być wykorzystywane w nauczaniu języka niderlandzkiego jako obcego, takich jak internetowa platforma Nedbox.be, za pośrednictwem której osoby uczące się języka niderlandzkiego jako obcego mogą w bardzo atrakcyjny, przystępny i zróżnicowany sposób doskonalić wszystkie rodzaje umiejętności językowych, także z uwzględnieniem elementów interkulturowych. Poza szeregiem zalet wynikających z wykorzystywania analizowanych środków e-dydaktycznych, omówione zostaną także możliwe wyzwania i ograniczenia związane z ich użytkowaniem, różnice między holenderskimi a flamandzkimi e-narzędziami do nauki języka niderlandzkiego, a także zawarte w nich rozwiązania rozwijające interkulturową kompetencję komunikacyjną.

 • mgr Magda Serwadczak, Uniwersytet Wrocławski

Wykorzystanie autentycznych materiałów audiowizualnych na zajęciach z dorosłymi na przykładzie platformy Nedbox

Niewątpliwą zaletą wykorzystania materiałów autentycznych w nauczaniu języków obcych jest fakt, że przygotowują one uczących się do funkcjonowania w warunkach autentycznej komunikacji w języku docelowym. Często przeszkodą w ich stosowaniu okazuje się jednak ich złożoność, mnogość występujących jednocześnie struktur i tym samym nadmierna zawiłość, która uniemożliwia uczniom pełne zrozumienie. W prezentacji przedstawione zostaną sposoby wykorzystania autentycznych materiałów audiowizualnych na zajęciach z dorosłymi na wszystkich poziomach zaawansowania. Punktem wyjścia do rozważań będzie platforma Nedbox, z powodzeniem wykorzystywana do nauki języka niderlandzkiego w grupach zarówno początkujących, jak i zaawansowanych.

 • mgr Marlena Oleksiuk, Uniwersytet Wrocławski

Wpływ kultury koreańskiej na język koreański i metodykę nauczania tego języka przez koreańczyków.

Wielokulturowość i wieloetniczność to cechy charakterystyczne współczesnego świata, w którym dochodzi stale do kontaktów międzykulturowych. Dzięki postępowi technologicznemu oraz zmianom geopolitycznym nawet stosunkowo wysoce monokulturowe i monolingwalne społeczeństwa, jak na przykład koreańskie, otwierają się na inne kultury. Komunikacja interkulturowa obejmuje skomplikowaną sieć interakcji pomiędzy ludzkimi przekonaniami, punktami widzenia, wartościami i praktykami. Nie jest to jedynie wymiana informacji. W społeczeństwie koreańskim ta sieć interakcji wydaje się być jeszcze bardziej skomplikowana niż w innych krajach. Mimo ogromnego wpływu amerykańskiej kultury na koreańskie społeczeństwo, jest to wciąż naród skupiony na dawnych, konfucjańskich wartościach, co również odzwierciedla się w języku, który dzieli się na honoryfikatywny i zwykły, w którym pojawiają się zwroty nieprzetłumaczalne na inne języki ze względu istnienie stanowisk i pozycji w społeczeństwie konfucjańskim. Obecnie Korea Płd. nosi miano społeczeństwa, na które we współczesnych czasach konfucjanizm oddziałuje najsilniej spośród innych krajów azjatyckich. 

Celem referatu jest przedstawienie wpływu kultury koreańskiej na język rodzimy oraz metody nauczania tegoż języka przez Koreańczyków.

 • dr Monika Gawlak, Uniwersytet Śląski oraz mgr Tina Jugović, Uniwersytet w Lublanie, Słowenia

Tradycje karnawałowe jako komponent kulturowy w nauczaniu języka słoweńskiego a kształtowanie postawy interkulturowej.

Celem wystąpienia jest prezentacja wydarzeń kulturalnych współorganizowanych przez studentów słowenistyki, a zwłaszcza wizyty edukacyjnej w Słowenii, dzięki której studenci mogli osobiście poznać tradycje karnawałowe miejscowości Markovci, Ptuj i Lublana. Bezpośrednia konfrontacja ze słoweńską kulturą stała się dodatkową motywacją w nauczaniu języka obcego i elementem kształtującym postawę interkulturową. Poznanie obcych tradycji przyczyniło się także do lepszego poznania własnej kultury, gdyż studenci odkryli podobne do słoweńskich zwyczaje karnawałowe obchodzone na Śląsku.

 • dr Małgorzata Łuszcz, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej

4th generation technologies as language supporting tools used by English-language teachers. Applications review

This presentation aims to present the usefulness of mobile applications in the language education process. The subject of research has been applications recommended by the British Council and online dictionaries, available in the form of a mobile app. The analysed solutions are free applications such as the Oxford Dictionary or Johny Grammar Word Challenge with the LearnEnglish series. Developing language skills and competencies in English lessons in Polish schools can be done using a variety of applications, both paid and free. Each app offers various forms of foreign language improvement, and the vast majority provide English-Polish translations, including explanations of how to define a specific word. The presentation was divided into three principal sections: reading and writing applications, online dictionaries and applications developing the ability to use English using the method of learning through play (Sikorski, 2015). The assumption of the analysis is the selection of apps available for mobile devices that support the process of teaching English during classes. The analysed solutions are tested both concerning functionality and usability as well as regarding the attractiveness of use. The primary interest in this work is Oxford and Johny Grammar, one of the applications recommended by the British Council to support the education process, which is at the same time the foundation of sustainable development, maintained as an integral part.

 • mgr Zofia Rosochacka, CKZiU “Medyk” Zielona Góra

ESP – specyfika nauczania języka obcego dla prawników i w medycynie

Prezentacja dotycząca nauczania zawodowego języka obcego. Osoby dorosłe, uczące się ESP mają motywację, szczególne oczekiwania i dysponują zapleczem profesjonalnej background knowledge, która pomaga w nabywaniu kompetencji w języku obcym. Specyfika nauczania odwraca nieco proporcje w porównaniu z tradycyjną edukacją młodszych grup docelowych na rzecz komunikacji i słownictwa. We wspomnianych grupach zawodowych nauce sprzyja uniwersalny system pojęciowy i łacina. Nauczanie ESP staje się tym samym bliższe naturalnej, skontekstualizowanej akwizycji języka.

 • mgr Zofia Majda, Uniwersytet Łódzki

Metoda CLIL w kontekście potrzeb polskiej szkoły

Wielokulturowość, będąca kluczowym aspektem europejskiej tożsamości, nierozerwalnie łączy się z dążeniem do wielojęzyczności obywateli państw członkowskich UE, czyli poszukiwaniem jak najefektywniejszych metod rozwijania kompetencji językowej. Metoda CLIL jest nowoczesnym rozwiązaniem stosowanym powszechnie np. w krajach skandynawskich, lecz wciąż niewystarczająco docenianym na polskim gruncie. Celem mojej prezentacji będzie ukazanie korzyści płynących z zastosowania metody CLIL w polskiej szkole. Rozpocznę od wstępnego umiejscowienia polskiej edukacji obcojęzycznej na tle innych krajów europejskich oraz przedstawienia problemów z którymi musi się ona zmagać. Następnie przejdę do omówienia metody CLIL oraz sposobów w jaki jej wprowadzenie może ulepszyć nasz system edukacyjny. W ostatniej części mojej prezentacji, przedstawię międzynarodowy projekt „C4C-CLIL for Children”, jako przykład realnego działania na rzecz ułatwienia implementacji metody CLIL do szkolnego sylabusa.


WARSZTATY

 • dr Małgorzata Baran-Łucarz, Uniwersytet Wrocławski

English pronunciation update and workout for language teachers. 

Kompetencje fonetyczne i prawidłowa wymowa nauczyciela nie tylko dodają mu pewności siebie, ale są absolutnie niezbędne, aby mógł nauczać wymowy swoich uczniów. Celem warsztatów będzie podniesienie wiedzy z zakresu fonetyki oraz ćwiczenie wymowy tych aspektów, które powinne być w pierwszej kolejności nauczane wśród Polaków. Ćwiczenia i materiały wybrane do pracy z Uczestnikami warsztatu będą mogły zostać wykorzystane przez nich do pracy ze studentami. 

 • mgr Małgorzata Róża Sawicka, Uniwersytet Wrocławski

Writing as a vanishing art – warsztat z pisania kreatywnego.

Sometimes the pressure to compose a passable piece of writing leads students intuitively to freewriting, but how much freedom is beneficial for EAP (English for Academic Purpose)? Research says in terms of form, layout, punctuation, spelling, vocabulary, grammar structures and logic freedom hampers composition of a decent essay. On the other hand, there is an urgent need to start using freewriting as the remedy for writer’s block. But how procrastinating and bored to death Millennials can get interested in restricting their freedom due to academic accuracy? No one knows the answer for sure, but there is something in the joy of making decisions about semantic fields of their academic essays. The technique my students inspired me to invent is searching for keywords amongst synonyms in a playful way. Their enjoyment of boosting academic writing skills was the encouragement to create the concept for this workshop.

 • mgr Anna Cegłowska-McCann, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Developing intercultural competence through teaching about British food.

Food and drink are always mentioned when talking about culture shock. How to fill the stomach and enjoy it? What is more, how not to make a social gaffe while doing it. In my workshop I would like to present some typical food from the UK as well as discuss pub culture and social habits connected with drinking. It may provide some important information to people who go to the British Isles for business or pleasure.

 • mgr Dagmara Zając, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Mind Maps for Reading Comprehension

Working with texts in a foreign language might pose a real challenge for students of any age and of any level. In my paper I would like to point out the advantages of using the mind-mapping technique for reading and understanding texts – be it of general, academic, or technical nature. Mind maps can be used for virtually any type of reading tasks: summarizing, answering multiple-choice questions, or extended conversations aimed at developing the students’ critical thinking skills. They have been proved to enhance a student’s general understanding of the text, as well as facilitate working with information-specific tasks. I am going to briefly talk about the theoretical, scientific background for using mind maps – as opposed to more common techniques from a teacher’s toolbox – as well as present a few practical, tried and tested mind mapping tasks.

 • mgr Paweł Zbytniewski, Zespół Szkół w Mogilnie

Wykorzystanie potencjału dydaktycznego ulotek informacyjnych na zajęciach języka niemieckiego jako obcego.

Pokolenie współczesnych nastolatków, nastawione na konsumpcjonizm, otaczane ogromem reklam, zainteresowane wszelkimi nowościami pojawiającymi się m.in. na rynku kosmetycznym, sięga po różne artykuły niemieckojęzycznych producentów. Jak powszechnie wiadomo, kojarzone są one z wysoką jakością. Ponadto można je łatwo nabyć, głównie w sklepach z oryginalnymi produktami niemieckimi w naszym kraju, w aptekach, drogeriach, itp. Do opakowań kosmetyków dołączane są z reguły ulotki informacyjne na temat danego produktu, jego składu, zastosowania, itd. Z uwagi chociażby na swoją autentyczność i aktualność mogą się one okazać ciekawym i efektywnym środkiem dydaktycznym na lekcjach języka niemieckiego jako obcego. Uczestnicy warsztatu zastanowią się, w jaki sposób można wykorzystać ich potencjał dydaktyczny, pracując z uczniami w szkole średniej.

 • dr Małgorzata Jedynak, Uniwersytet Wrocławski

Rozwijanie kreatywności na zajęciach z pisania w języku obcym

Warsztat ma na celu pokazanie praktycznych sposobów rozwijania kreatywnego pisania i myślenia, które można wdrożyć na zajęciach z języka obcego w grupie uczniów średniozaawansowanych i zaawansowanych.
Uczestnicy warsztatów będą pracować zarówno w grupach jak i indywidualnie.
 • mgr Beata Łazarska, Uniwersytet Wrocławski

Pomiędzy dwoma kulturami: zarządzanie czasem

Coraz częściej  żyjemy i pracujemy w środowisku wielokulturowym. Mieszkańcy wschodu i zachodu  prezentują zróżnicowane  podejście do pojęcia czasu. Nawet blisko nas, bo w Europie wykorzystujemy czas na powierzone zadania w zróżnicowany sposób. Jak zaplanować pracę nad np. wspólnym projektem z kolegą z Włoch , Portugalii czy Tajwanu? Podczas warsztatu  spróbujesz nauczyć się uniwersalnie zaplanować  swój dzień w  pracy, na uczelni, w domu tak, by efektywnie i bez stresu wywiązać się ze swoich zadań.

 • mgr Elise Paret, viceprzewodnicząca Alliance Française (2015-2018)

Le Français en s’amusant

Atelier convivial pour locuteurs polonais :
1/ petite Gym pour saisir le français en sons et en mouvement
2/ le charme des expressions imagées, à découvrir et partager sans modération.
EN : Friendly workshop for Polish speakers, 
1/ Body and brain Gym to catch French sounds and movement
2/ charming French expressions, to discover and share without limit.
 •  mgr Kang Guoqi, Instytut Konfucjusza, Uniwersytet Wrocławski

Lekcja kaligrafii chińskiej oraz lekcja pokazowa języka chińskiego dla początkujących

Warsztat skierowany jest do osób, które nigdy nie miały kontaktu z kaligrafią chińską i językiem chińskim. Uczestnicy warsztatu zostaną wprowadzeni w tajniki sztuki kaligrafii chińskiej, która z poezją i malarstwem tworzą tzw. trzy doskonałości. Instytut Konfucjusza dostarczy uczestnikom papier ryżowy, pędzle i tusz. W drugiej części warsztatu słuchacze będą mieli szansę poznać język chiński i zaśpiewać piosenkę w tym języku.